سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فلاح – کارشناس ارشد فیزیک دریا پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علی کرمی خانیکی – استادیارورئیس حفاظت سواحل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
بهزاد لایقی – کارشناس ارشد فیزیک دریا, سازمان هواشناسی

چکیده:

نخستین قدم در طراحی سازه های ساحلی تعیین الگوی امواج می باشد .چون پارامترهای امواج در همه جا قابل دسترسی نیست بنابراین لاز م است مدلهای عددی جهت شبیه سازی خواص امواج بکار رود.برای اینهدف دو مدل مهم WAM و MIKE21 به کار برده شد .در این تحقیق کارآیی دو مدل در شبیه سازی امواج دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور ارتفاع موج عمده برای دو مدل در منطقه بندر انزلی بدست آمد و نتایج حاصل با داده های اندازه گیری شده به وسیله کشتیهامقایسه شد.این مقایسه برای ۱۷ روز همبستگی خوبی از نتایج این دو مدل را نشان دادند ودر اغلب اوقات نتایج این دو مدل با داده های اندازه گیری شده یکسان بودند.