سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس – دا
هدی داورزنی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سالهای اخ یر، محقق ین توجه بس یار ز یادی بر مباحث مرتبط با زنج یره تامین نمودهاند . با بررسی اجمالی منـابع اطلاعـات ی، بـه راحتی م یتوانیم روند رو به رشد مطالعات زنج یره تامین را در حوزههای مختلف ادبیات سازمانی شاهد باشیم . و اما نکته قابـل توجـه اینکه در کنار به وجود آمدن هر س یستم و رو یه جد ید در سازمان، ن یازمند آن هست یم که عملکرد این سیستم جدیـ د و بـه عبـارت ی کارایی و اثربخش ی آن را بسنج یم تا بتوان یم با شناسا یی فرصتها ی بهبود، شرا یط سازمان را ارتقا ده یم . در تحقیق حاضر، سعی شـده است با مرور ی بر س یستمها و شاخص های مطرح شده در ادب یات برا ی ارز یابی عملکرد زنج یره تامین، این حوزه تحقیقاتی را بشکافیم و نیازمندیهای دانش را در این حوزه شناسایی نماییم . در ادبیات زنج یره تام ین تقس یم بند ی خاص ی برای س یستمهای ارز یابی عملکرد وجود ندارد . در این تحق یـ ق سـع ی شـده اسـت براساس حدود نگرش ا ین س یستمها تقس یم بند ی جدیدیبرای آنها صورت گیرد و براساس نقاط قوت و ضعف هر سیستم، هریـ ک از مدلها مورد نقد قرار گرفته است . از سو ی د یگر سنجههای ارز یابی عملکرد ن یز بر اساس مع یارهایی که از سو ی بیشتر محقق ین مـورد پذیرش بوده اند و همچن ین برمبنا ی فرا یندهای زنج یره تام ین تقس یم بند ی شده اند تا بتوان این سنجهها و خلاهـا ی موجـود را بهتـر شناسایی نمود .