سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مینا یوسفی داز – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اکرم قادریفرشید – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت سبزشدن نخود رقم هاشم نسبت به دما صورت گرفت، که از ۶ مدل دندان‌مانند، دوتکه‌ای، بتا، منحنی، درج ه دوم و درج ه سوم برای توصیف تغییرات سرعت سبزشدن در مقابل دما استفاده شد. بر این اساس، مدل دو تکه‌ای، دندان مانند و مدل بتا نسبت به مدل‌های منحنی، درج ه دوم و درج ه سوم واکنش سرعت سبزشدن نسبت به دما را بهتر توصیف کردند. با توجه به این نتایج،می توان برای کمی سازی واکنش سرعت سبز شدن نخود رقم هاشم به دما از مدل های دندان مانند، دو تکه ای و بتا استفاده کرد و از این مدل ها و پارامترهای برآورد شده از این مدل ها در تهیه مدل های پیش بینی زمان سبز شدن در مزرعه استفاده کرد، همچنین می‌توان در مدلسازی گیاه نخود استفاده کرد مشروط بر اینکه دماهای کاردینال هر مدل همراه با مدل مربوط به آن استفاده گردد.