سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی امیرپور – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی زین الدینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
بهزاد قربانی –

چکیده:

فرسایش خاک یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی، کشاورزی و تولید غذا در جهان است [۷ و ۸] و امروزه یکیاز معضلات اساسی کشور ما می باشد [۲] جهت اعمال فعالیت های مختلف برای کاهش فرسایش و رواناب، نیاز به آگاهی از عوامل موثر و میزان تأثیر آنها بر روی فرسایش و رواناب می باشد و از آنجا که تحقیق مذکور در صحرا و در منطقه ای انجام شده است که آمار و اطلاعات مربوط به دبی آب و رسوب وجود نداشت، نیاز به کاربرد تکنولوژی تخمین فرسایش برای برآورد شدت فرسایش خاک را الزامی می نمود . برای تخمین فرسایش در دهه های اخیر، مدل های تجربی ریاضی – فیزیکی زیادی توسعه پیدا کرده اند [۶]
اساس تکنولوژی پیش بینی فرسایش این است که هر مدل فرسایشی باید اثر چهار فاکتور اقلیم، خاک، توپوگرافی و کاربرد اراضی را بر فرسایش خاک نشان دهد [.۹] مدل EUROSEM ، یک مدل فرسایشی و دینامیکی گام به گام است که میزان رواناب، فرسایش و رسوب را در فرآیندهای شیاری و بین شیاری در باران های تک رخداد برای مزارع و حوضه های آبخیز کوچک مدل سازی می کند . این مدل با دریافت اطلاعاتی در قالب فایل های ورودی، اطلاعات مورد نیاز از قبیل کل رواناب، کل فرسایش، هیدروگراف رواناب و منحنی سنجه رسوب را در قالب فایل های خروجی به ما
می دهد [.۴] اهداف زیر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت :
۱- ارزیابی مدل یوروسم در زیر حوزة آبخیز منطقة سولیجان در استان چهارمحال و بختیاری .
۲- تخمین میزان فرسایش خالص و رسوب با استفاده از مدل یوروسم در زیر حوزة آبخیز منطقة سولیجان در استان چهارمحال و بختیاری .
-۳ تهیههیدروگرافروانابو منحنیسنجهرسوبمنطقهموردمطالعهدر هر رخداد بارندگیبااستفاده از مدل EUROSEM