سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
جواد رمضانی مقدم – دانشجوی دکتری آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدعلی ناصری – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم قربانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
ساناز شکری – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
تبخیر وتعرق از مولفه های مهم چرخه آب در طبیعت است که دانستن آن جهت برآورد آب مصرفی گیاه ضروری است.معادله های بسیاری برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ارائه شده است که به دلیل ماهیت تجربی آن ها برای تمامشرایط اقلیمی مناسب نیستند از این رو لازم است که معادله مناسب برای هر منطقه مشخص شود همچنین در بررسی هایانجام شده حساسیت مدل های برآورد تبخیر و تعرق به عامل تابش بیشتر می باشد. بر همین اساس در این تحقیق از روشفائو پنمن مانتیث برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن استفاده و میزان تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین را باسه مدل تابشی آنگستروم، گلور مگ کالور و بلک در منطقه اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. واسنجی نتایج به دست آمده از داده های لایسی متری درطول دوره رشد ونتایج آزمون آماری،رگرسیون گیری درسطح ۹۵ درصد،مقادیر (R(2 (ضریب تعیین) و MBE (میانگین خطا) وآزمون (T) نشان داد مدل فائو پنمن مانتیث با مدل تابش گلور مک کارلو مناسب ترین مدل برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط اقلیمی اهواز می باشد.