سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
جهانگیر پرهمت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

حوزه آبخیز طالقان با توجه به پتانسیل بالای تولیدات کشاورزی و وجود منابع طبیعی مستعد به منظور توسعه همه جانبه و نقش بسزای آن در تأمین آب سد طالقان و بهره گیری از رواناب حاصل از آن در کشاورزی دشت قزوین و همچنین تأمین بخشی از نیاز شرب شهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . با توجه به اینکه برف و رواناب ناشی از ذوب برف در حوزه طالقان نقش مؤثری در بروز سیلاب و جریان های حداکثر دارد لذا در این طرح، مدل پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف (SRM) با توجه به کاربرد و قابلیت مناسب آن در حوزه های آبخیز دیگر نقاط جهان به واسنجی و برآورد حجم رواناب حاصل از باران و ذوب برف می پردازد . ابتدا پارامترهای مدل با توجه بهخصوصیات فیزیکی حوزه و آمار و اطلاعات هیدرولوژیکی سه سال آماری تر، معمولی و خشک واسنجی شده و در مرحله بعد با در نظر گرفتن سه عامل ورودی بارندگی، درجه حرارت و سطح پوشش برف هیدروگرافهای محاسباتی و مشاهداتی ناشی از ذوب برف به طور روزانه برای سه سال آبی مشابه پیش بینی و ارزیابی شده است . نتایج حاصل از واسنجی نشان میدهد که مدل در هر سه سال آبی در تطابق دو منحنی محاسباتی و واقعی خصوصاً حجم رواناب از
قابلیت و کارآیی خوبی برخوردار است . ارزیابی مدل نتایج، مطلوب و قابل قبولیرا از نظر برآورد حجم و روند جریان برای سال آبی تر و معمولی نشان می دهد لیکن قابلیت لازم در برآورد دبی حداکثر لحظه ای را دارا نیست . همین نتایج ارزیابی حاکی از تطابق بسیار مطلوب دو منحنی رواناب محاسباتی و واقعی در فصول پاییز و تابستان و اختلاف فاحش آنها در سایر فصول می باشد