سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد حب وطن – کارشناس ارشد آب شناسی، بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

با استفاده از یک مدل ریاضی تحلیل، تغذیه آب زیرزمینی سالانه برای چند زیر حوضه و از روی هیدروگراف های رودخانه محاسبه شد. تغذیه سالانه برای هر یک از حوضه ها آب استفاده از روش دستی و نیز مدل کامپوتری محاسبه گردید و آزمون آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین نتایج حاصل از این دو روش وجود ندارد. برای تعیین اعتبار مدل و ارزیابی صحت نتایج، از داده های تخلیه آب زیرزمینی (جریان پایه) سالانه که برای همین حوضه ها محاسبه شده بودند، استفاده شد. مقایسه مقادیر تغذیه و تخلیه سالانه آب زیرزمینی نشان داد که تطابق بسیار خوبی بین تغذیه و تخلصه وجود دارد. به عبارت دیگر نتایج مدل معنی دار و معقول است. در مورد سه حوضه، میانگین ده ساله تغذیه بیشتر از میانگین ده ساله تخلیه می باشد، اما در یکی از حوضه ها، به دلیل غالب بودن نقش مؤلفه ذوب برف در جریان رودخانه و در نتیجه به خاطر کارآیی ناقص مدل در این شرایط، مقار میانگین تغذیه کمتر از میانگین تخلیه به دست آمد. رابطه بین بارش سالانه و تغذیه سالانه برای چهار حوضه مورد مطالعه تعیین گردید. در مورد دو حوضه، تطابق و ارتباط نسبتاً خوبی بین بارش و تغذیه با ضریب همبستگی نسبتاً بالایی به دست آمد ولی در مورد دو حوضه دیگران این تطابق خیلی ضعیف می باشد. در راستای تحلیل این تطابق ضعیف، با استفاده از روش همبستگی متقابل یک تٱخیر زمانی یک ساله بین بارش و تغذیه برای این دو حوضه اخیر تعیین گردید. در پایان، روابط بین بارش و تغذیه به طور معمولی به شرایط زمین شناسی حاک بر حوضه ها ارتباط داده شده. با این حال، صحتاین روابط، به مطالعات هیدروژئولوژیکی آینده موکول می شود.