سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل منوچهری – کارشناسی ارشد آبخیزداری
عبدالرسول تلوری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

رابطه بین غلظت رسوب و بارندگی در یک سیستم رودخانه نتیجه کنش های پیچیده فاکتورهای درون حوزه و خصوصیات رویدادهای بارندگی می باشد . با این وجود تخمین بار رسوب معلق در طول رویدادهای بارندگی برای پیش بینی میزان بار رسوبی ناشی از یک واقعه بارندگی ضروری می باشد . رودخانه گاران زیرشاخه ای از سیروان در استان کردستان در طول ۱۲ رویداد بارندگی از آذر ۸۲ تا اردیبهشت ۸۳ مورد بررسی و آمار برداری قرار گرفت و یک مدل مفهومی ایجاد شده با ترکیب مدل زمان – مساحت و سریهای زمانی فاکتور فرسایندگی در طول هر رویداد برای شبیه سازی تغییرات زمانی رسوب معلق در طول رویداد های بارندگی مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه منحنی های رسوب مشاهدهای و محاسبه ای با استفاده از معیارهای اشتباه نسبی و مربع اشتباه کل مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش مدت – مساحت حتی پس از واسنجی نیز کارایی لازم را در پیش بینی میزان رسوبدهی ندارد . اما با این وجود، مدل به خوبی تغییرات رسوبدهی را از نظر کیفی بیان می کند