سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در دهه های اخیر، مطالعات فرسایش خاک به علت پی آمدهای نا مطلوب زیست محیطی و اقتصادی، هد ر رفت منابع خاک و اثرات سوء بر مد یریت پا یدار اراضی، اهمیت قا بل توجهی پیدا کرده است. در این راستا برای شبیه سازی و کمی کردن کلیه فرآیندهای فرسایش، مدل های با مبنای فرآیندی توسعه یافته اند. تخمین مقدار رسوبدهی حوضه های آبخیز ، مقابله لا خطرات ناشی از تجمع رسوب در سازه های آبی و مخازن سدها از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب می باشد . این پژوهش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS داده های سنجش از دور،بررسی ویژگیهای طبیعی و عملیات میدانی و با استفاده از ۱۰ متغیر کمی و ۲ متغیر کیفی ، پیش بینی احتمال وقوع فرسایش خاک در حوضه آبریز سیرا پهنه بندی شده است. . نتایج حاصل از پهنه بندی بر اساس مدلها ،تهیه نقشه هایی است که احتمال وقوع فرسایش خاک را نشان داده و سطح حوضه را به پنج پهنه با خطر خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم طبقه بندی می کنند.