سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهزاد قنبریان –
عبدالمجید لیاقت –
مهدی شرفا –
سامان مقیمی –

چکیده:

با وجود اینکه بیش از چند دهه نیست که از پایه گذاری هندسه فرکتالی توسط مندلبروت ( ۱۹۶۷ ) م یگذرد ولیکن تاکنون مد لهای گوناگونی برای پی شبینی ویژگ یهای هیدرولیکی خاک توسط دانشمندان علم فیزیک خاک ارائه شده است. از جمله این ویژگ یهای هیدرولیکی می توان به منحنی مشخصه رطوبتی اشاره نمود که بیانگر خصوصیات بافت و ساختمان خاک بوده و پیش فرض بسیاری تحقیقات در زمینه مطالعات خاکشناسی م یباشد و از طرفی اندازه گیری آن وقت گیر و هزینه بسیاری را می طلبد. به همین منظور تاکنون مد لهای تجربی بسیاری ارائه شد ه اند. اما از جمله مشکلات استفاده از مد لهای تجربی اینست که امکان برونیابی نتایج حاصله از داده های باف تهای مورد استفاده را به دیگر بافت های خاک نمی دهد (Gimenez et al, ( 1997 و از سوی
دیگر مد لهای فرکتالی مبنای ریاضی داشته و در تخمین پارامتر های آن نیازی به جداول ارائه شده برای مد لهای تجربی نیست به همین دلیل استفاده از مد له ایی بر اساس هندسه فرکتالی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.