سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فریناز غلامی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر
محمود ذاکری نیری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر
محمد رستمی – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران

چکیده:
مدل های ارتفاعی رقومی به علت ایجاد بستری برای استخراج بسیاری از پارامترهای ژئومورفولوژیکی از اهمیت زیادی در مدل سازی بارش رواناب برخوردارمی باشند. در این پژوهش تلاش شد تا اثر ابعاد سلول های نقشه رقومی ارتفاعی بر مقادیر پارامترها و نتایج برآورد رواناب ماهانه در مقیاس حوضه ای موردارزیابی قرار گیرد. به این منظور از سه منبع مختلف، شامل نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری کشور و مدل های رقومی ارتفاع ASTERو SRTM با اندازه ابعاد سلولی متفاوت برای شبیه سازی رواناب ماهانه در بخشی از حوضه آبریز زرینه رود استفاده شد. ابتدا رواناب حوضه طی سال های آماری ۱۹۸۸-۲۰۰۷ بر مبنای استفاده از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ تهیه شد و برای اطمینان از قابلیت مناسب شبیه سازی شرایط هیدرولوژیکی حوضه توسط مدل، واسنجی گردید. سپس بر اساس مقادیر بهینه پارامترهای به دست آمده در واسنجی، شبیه سازی جریان رودخانه برای سایر DEM ها و همچنین ابعاد سلولی مختلف آن ها موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در صورت استفاده از مدل های رقومی ارتفاعیSRTM و ASTER مقادیرپارامترهای ژئومورفولوژیکی نظیر شیب متوسط زیر حوضه ها بیشتر و طول جریان در سطح الارض همواره کمتر از نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ می باشند. به نحوی که دبی اوج رواناب به دست آمده از داده های رقومی ارتفاعی کمتر از نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ می باشد. همچنین با افزایش ابعاد سلولی، شیب متوسط زیر حوضه ها و تعداد آبراهه ها کاهش و مساحت منتهی به هر آبراهه و نیز طول جریان دامنه ای افزایش می یابد. درنتیجه، با افزایش ابعاد سلولی،میزان دبی ماهانه تولیدشده روند کاهشی خواهد داشت.