سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل مجنونی هریس – عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای علوم جوی – اقیانوسی دانشکده کشاورزی دانشگ
شاهرخ زندپارسا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدرضا نیشابوری – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه با وجود کامپیوتریهای سریع و پیشرفته علم شبیه سازی و مدل در بسیاری از زمینه ها و شاخه های علوم بخصوص علوم کشاورزی رشد چشمگیری داشته است. چنانچه در دهه های اخیر پژوهشگران مدل های زیادی درزمینه شبیهسازی رشد محصولات زراعی ومدیریت آب خاک ارائه کرده اند. این مدل ها با مدیریت آب و سایر عوامل موثر بر رشد گیاه نقشفزاینده ای در کشاورزی نوین ایفا می نمایند. مدل Maize Simulation Model)) MSM از جمله این مدل ها است که برای شبیه سازی رشد ذرت ارائه شده است. در این مدل اثرات آب، کود خاک وعوامل هواشناسی برای پیش بینی محصول ذرت بکار گرفته شده است. خروجی های مدل نیز شامل تبخیر – تعرق گیاه، تعرق، تبخیر، رطوبت خاک، ماده خشک تولیدی، عملکرد دانه، نیتروژن خاک و نیتروژن جذب شده توسط گیاه در روزهای مختلف بعد از کاشت می باشد. در این پژوهش زیر برنامه های تخمین تبخیر – تعرق، رطوبت خاک ، ماده خشک و عملکرد دانه مدل MSM با استفاده از داده های لایسیمتری برای مزارع کرکج دانشگاه تبریز در سال ۱۳۷۹ ارزیابی شدند. مقایسه آماری داده های اندازه گیری شده با مقادیر پیش بینی شده نشان داد که مدل، تبخیر- تعرق گیاه ذرت و رطوبت خاک روزانه را برای منطقه مورد مطالعه با دقت خوبی برآوردکرده است.