سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پویان رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک
فریدون سرمدیان – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی مناطق خشک و نیمه خشک، فرسا یش آبی میباشد، فرسایش باعث شستشو ، انتقال و ترسیب ذرات خاک ، میشود. انتقال خاک مزارع و باغها در اراضی دیگر، بهبود وضعیت حاصلخیزی آن اراضی را موجب میشود ، ولی در صورتی که خاک غ یر حاصلخیز (مانند خاک مناطق کوهستانی) به اراضی کشاورزی حمل شود و در آنجا تجمع یابد، کاهش حاصلخ یزی خاک آن اراضی را به دنبال خواهد داشت ، همچنین با رسوبگذاری در آبراهه ها، سبب انسداد آنها میشود. لذا مطالعه استعداد تولید رسوب آبهای سطحی در اراضی پایین دست، به منظور برنامه ریزی اقدامات مدیریتی اراضی بالادست، جهت کاهش فرسایش و تولید رسوب، بسیار لازم و ضروری میباشد. حوضه رودخانه کردان ، از رشته کوه های البرز شروع و به دشت نظر آباد، ختم میشود . ۵۵ % مساحت حوضه، شامل مرتع با پوشش گیاهی ضعیف و ۳۰ % آن شامل مرتع با پوشش گیاهی متوسط میباشد . ۱۵ % باقیمانده را باغات میوه، در پایین دست حوضه میپوشاند . با توجه به کو هستانی بو دن منطقه و مشکل بودن مطالعات پیوسته هی درولوژیکی، استفاده ازروشهای ارزان ، سر یع و دقیق ، ضروری است . مدل AvSWAT با استفاده از اطلاعات اولیه از وضعیت اراضی و اقلیم ،منطقه، قادر است در محیط Arcview مقدار تولید رسوب خروجی حوضه رودخانه را در طول زمان اندازه گی ری، و حتی ،برای سالهای آینده نیز پیش بینی کند.