سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور شناخت پدیده فرسایش و بررسی عوامل موثر در افزایش یا کاهش شدت آن انجام این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با ایجاد کرت های ازمایشی به ابعاد ¼ ضربدر ۲ مت ردر حوزه ابریز دستگرد منطقه بیرجند یک سری داده های بارندگی CREAMS صورت پذیرفته است. با تقسیم بندی داده های مشاهداتی به دو بخش، نیمی از داده ها برای واسنجی مدل هیدرولوژیکی و نیمی دیگر برای ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق مبین این است که مدل هیدرولوژیکی توانایی قابل توجهی در شبیه سازی فرایند بارندگی – رواناب کرت های ازمایشی دارد. واسنجی و آنالیز حساسیت مدل به چگونگی انتخاب متغیرهای وابستگی داشته و پارامترهای حساس با تغییر متغیر وابسته تغییر می کند. شبیه سازی فرسایش پذیری کرتهای ازمایشی با استفاده از مدل CREAMS به دلیل وضعیت کمی و کیفی داده های رسوب، نتایج مطلوبی را ارائه ننمود.