سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحیمی قباق تپه – کارشناس مهندسین مشاور سامان آبراه
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمرا ناهواز

چکیده:

در این تحقیق DRAINMOD تحت شرایط آب و هوایی خوزستان بامقایسه مقادیر ارتفاع سطح ایستایی اندازه گیری شده (دروسط بین دو زهکش) وپیش بینی مدل، همچنین با مقایسه اندازه گیری شده و محاسباتی شت تخلیه زهکشها مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. برای این کار مزرعه تحقیقاتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشیکشاورزی رامین (وابسته به دانشگاه شهید چمران) که به منظور تحقیقات زهکشی در دشت شمال شرق اهواز احداث شده است استفاده بعمل آمده است. با تجزیه و تحلیل آماری مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده توسط مدل، معلوم شد که انحراف معیار (S.E) برای سطوح ایستایی در قطعات مختلف با فواصل زهکش ۸۰، ۶۰ و۴۰ متری به ترتیب ۷۵/۳۴، ۵۸/۳۵ و ۷۸/۲۴ سانتیمتر و میانگین انحرافات مطلق (A.D) هم برای قطعات مذکور به ترتیب ۸۹/۲۷، ۱۴/۲۳ و ۱۹/۱۷ سانتیمتر محاسبه شد. همچنین تاثیر منطقه غیر اشباع بر نوسانات ایستایی در قطعات مذکور به ترتیب ۴/۸، ۷/۲۵ و ۴/۷ سانتیمتر برآورد شده است.