سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود طایفی فیجانی – کارشناس ارشد سنجش از دور
عباس علیمحمدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تاکنون روشهای مختلفی برای بررسی طبقات تراکمی تاج پوشش جنگل نظیر شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی چندگانه، نگارگر چگالی پوششی جنگل و طبقه بندی بر مبنای بیشترین شباهت ارایه شده است که از میان آنها روش نگارگر چگالی تاج پوشش جنگل در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. حوزه آبخیز هراز که سه فریم ETM+ گستره آن را می پوشاند. به منظور پیاده سازی مدل و تست و ارزیابی نتایج آن انتخاب شد. تصاویر پوششی این حوزه مربوطه به تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۷۹ و ۸ مرداد ۱۳۸۰ با یکدیگر موزاییک شده و محدوده جغرافیایی حوزه ازآن استخراج گردید.
نقشه کاربری حوزه که شامل سه کلاس تراکمی تنک، نیمه انبوه، انبوه ویک کلاس شامل مناطق فاقد تاج پوشش جنگلی است، مبنای ارزیابی نتایج قرار گرفت. در اولین مرحله دقت کلی ۸۱/۵۹% و ضریب کاپای ۰/۶۵ بدست امد. به منظور افزایش قدرت عملکرد مدل استفاده از روشهای ترکیب وادغام داده ها با تاکید بر حفظ مشخصه های طیفی وارزشهای رادیومتریک باندها و استفاده از شاخصهای گیاهی جایگزین مد نظر قرار گرفت. بررسی و مقایسه اولیه نتایج بدست آمده نشان دهنده ناتوانی این مدل در برآورد قابل قبول تاج پوششهای میانی، تنک و نیمهانبوه و عملکرد مناسب آن در تشخیص تاج پوششهای زیاد و مناطق فاقد تاج پوشش و یا دارای تاج – پوشش بسیار تنک (کمتر از ۵%) است. به منظور بهتر شدن نتایج استفاده از داده های رادار و متغیرهای دیگری نظیر مدل رقومی ارتفاع منطقه، زاویه منظر شیب، زاویه تابش خورشید درحین تصویربرداری (برای محاسبه دقیق تر شاخص سایه) توصیه می شود.