سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن اوجاقلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
تیمور سهرابی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مرتضی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه

چکیده:

رخدادهای طبیعی از جمله سیل از مشکلات اساسی بشر بوده و به عنوان یکی از جدیترین بحرانهای آب تلقی می‌شود. یکی از ضروریات در این زمینه، آگاهی از تناوب و بزرگی این وقایع میباشد. یکی از راههای دستیابی به این هدف، استفاده از مدلهای شبیه سازی جریان در آبراههها میباشد. مدل های مختلفی در چند سال اخیر، برای برآورد مقدار سیلاب توسعه یافتهاند. یکی از این مدلهای جدید، مدل هیدرولوژیکی و هیدرولیکیWMS (Watershed Modeling System) میباشد که با استفاده از نقشه رقومی ارتفاع حوضه، محدوده و شبکه آبراهه ها را ترسیم و مشخصات فیزیوگرافی را محاسبه مینماید. همچنین این مدل با وارد کردن نقشه گروههای هیدرولوژیکی خاک و کاربری اراضی، قادر به تهیه نقشه شماره منحنی (CN) خواهد بود. در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی عملکرد مدل /HEC-1 WMS در شبیه سازی هیدروگراف سیل، از آمار موجود ایستگاه های سینوپتیک و هیدرومتری حوضه معرف کسیلیان، استفاده گردید. مقدار خطای برآورد شده دبی اوج، حجم رواناب و زمان رسیدن به اوج با استفاده ازمدل به ترتیب ۴ و ۷ و ۲۱ درصد بدست آمدکه بیان کننده عملکرد مطلوب مدل در تخمین دبی اوج و حجم رواناب میباشد. همچنین نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل نسبت به تغییرات رطوبت اولیه خاک و روش های محاسبه زمان تمرکز نتایج نشان داد مقدار دبی اوج بر خلاف حجم رواناب، حساسیت قابل ملاحظه ای نسبت به تغییرات رطوبت اولیه خاک دارد.