سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مژده قاسمی – اصفهان
مژگان قاسمی – اصفهان
سیداحمد قریشی – اصفهان

چکیده:

همه بر این نکته اذعان دارند که حادثه خبر نمی کند و چون خسارات ناشی از حادثه و فاجعه اغلب جبران ناپذیر و یـا به سختی جبران پذیر می باشند ، لذا مشخص است که می بایست تمهیداتی برای مقابله با حوادث در نظر گرفت تـا خـسارات وارده به حد اقل تقلیل یابد و در این بین نقش مدیریت بحران بوضوح مشخص است و کسانی که مدیریت بحران را برعهده می گیرند علاوه بر نقش ایجاد هماهنگی ، تصمیم گیری ، سازماندهی و رهبـری گـروه ، مـی بایـست بـا اسـتفاده از اسـتراتژیهای مناسب، بحران ناشی از حوادث را کنترل و مهار نمایند و در کوتاهترین زمان ممکن وضعیت پیش آمده پس از فاجعه یا بحـران را به وضعی ت قبل از بروز حادثه برگردانند . لذا بر آن شدیم تا در قالب یک طرح تحقیقاتی – مروری مدیریت بحران در حادثه را با استفاده از عوامل سخت اقزاری ( مانند اقدامات عملیاتی – ساختار سازمانی – و اسـتراتژی مناسـب ) و عوامـل نـرم افـزاری ) مانند تصمیم گیری بهنگام – فراهنگ سازمانی و مدیریت دانایی ) برآورد نماییم . مواد و روشها : این یک مطالعه توصیفی تحلیل می باشد که جمعیت مورد مطالعه آن مدیران حوزه امداد و نجـات هـلال احمـر کل کشور میباشد که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه تعداد ۱۴۰ نفر از مدیران در مطالعه حاضر وارد شدند . ابزار جکع آوری اطلاعات پرسشنامه بسته با مقیاس لیکرت بوده است . اطلاعات حاصل از پرسشنامه با اسـتفاده از نـرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج %۷۸/۷ از افراد مورد مطالعه ،آقایان بودند . اکثر افراد مورد مطالعـه در مقطع تحصیلی لیسان س %)۵۵/۳) و در مقطع فوق لیسلنس و دکترا تقریبا برابـر ( بـه ترتیـب %۱۵ و %)۱۴ و بقیـه مـدیران در مقطع فوق دیپلم و دیپلم بودند . میانگین سن مدیران در این مطالعه ۳۸ سال و میانگین سابقه کار آنها ۱۳/۵ سال و میـانگین سابقه مدیریت ایشان ۷ سال بدست آمد . در برآورد عملکرد مدیریت بحران ، بین مدیران زن و مرد وبر حسب سطح تحـصیلات آنان تفاوت آماری معنی داری مشاهده نگردید . نتیجه گیری و بحث : شرایط ژئوپولیتیک کشور ما طوری است که مـا را خـواه و نـاخواه در معـرض انـواع بحرانهـای طبیعـی ، سیاسی ، نظامی و اقتصادی قرار داده است . پس مدیریت بحران و ارزیابی آن در جامعه حساس کنونی از ضروریاتی اسـت کـه در همه جوامع احساس می شود . مدیران بحران با بکار گیری روش های صحیح و موثر ، میتوانند یک وضـعیت بحرانـی را بـه سوی حداقل خسارات و بازگشت به وضعیت عادی هدایت کنند . طبق نتایج حاصل از این مطالعـه نـشان داده شـد کـه عوامـل سخت افزاری همچون اقدامات عملیاتی و ساختار سازمانی بر مؤثر بودن مدیریت بحران اثر مستقیم و مثبـت دارنـد . همچنـین مشخص گردید که هرچقدر عوامل نرم افزاری از قبیل فرهنگ سازمانی ، افزایش کارکنان با سطح علمی برتـر و بـه روز سـازی اطلاعات و بکار گیری روشهای ن وین در عملیات بیشتر شود ، مدیریت بحران با توانمندی بالاتر و بهره وری بیشتر اعمال خواهد شد . از سوی در این مطالعه مشخص شد که تاثیر عوامل نرم افزاری بر روی میزان اثر بخشی مـدیریت بحـران بـیش از میـزان تاثیر عوامل سخت افزاری است