سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا پسندیده – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
فواد آیت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این مقاله به بررس بکارگیری متدولوژی مدیریت ریسک در بهبود عملکرد پروژه تامین تجهیزات ۴۷۵ ایستگاه با استفاده از مجموعه استانداردهای PMBOK اختصاص دارد.هدف این مقاله تعیین مهمترین عوامل ریسک و میزان افزایش هزینه و زمان انجام پروژه با کمک متدولوژی مدیریت ریسک PMBOKاست. برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات پروژه شامل محدوده و فرایندهای پروژه با مراجعه به قرارداد و برنامه زمانیندی پروژه در نرم افزار primavera گردآوری شد. سپس با کمک خبرگان، ماتریس ریسک پروژه تشکیل و عوامل ایجاد ریسک پروژه تعیین شدند و از طریق پست الکترونیکی، به میران و کارشناسان پروژه ها فرستاده شد. پس از تعیین احتمال وقوع و تاثیر هر کدام از عوامل ریسک در پرسشنامه مزبور، نتایج جمع بندی شده و با کمک نرم افزار @Risk، توزیعهای تاثیرات ریسک ها محاسبه شدند. در مرحله بعد تاثیر زمانی، هزینه ای و محدوده ای این ریسک ها بر روی فعالیت های مختلف پروژه از طریق مصاحبه تعیین شده و با کمک نرم افزار primavera، شبیه سازی پروژه انجام شد. برای هر ریسک یکبار شبیه سازی انجام شد و با تحلیل نتایج، ریسک های مهم پروژه و میزان تاثیرات زمانی و هزینه ای آنها بر اهداف مشخص شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که ریسک های تحلیل شده، افزایش زمان و هزینه ای معادل ۲۹۸ و ۱۱۲ درصد را در پی خواهند داشت.