سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز
صمد علیپور – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز
علی همتی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

کنترل کیفیت و کمیت منابع آب زیر زمینی عمومتا بطور مستقلاز منابع آب سطحی و با تاکید بر مدیریت بهینه منابع آب زر زمینی صورت می گیرد. یک رفتار سنجی کیفی از منابع آب زیر زمینی سطحی دشت دلتای زرینه رودئ شامل اندازه گیری مقادیر عناصر اصلی، فلزات سنگین، و عناصر کمیاب، در چهار نوبت فصی سال آبی ۱۳۷۷-۱۳۸۸ و اندازه گیری همزمان کمی از سطوح آب سفره آبزیر زمینی سطحیدبی آبهای سطحی مطنقه نشان داد که در مناطقی که بافت خاک دانه ریز بوده و تغذیه سفره های آب زیر زمینی تنها از طریق بستر آبرفتی رودخانه های جاری صورت میگیرد. مدیریت مناسب و برداشت بی رویه آب سطحی منجر به افت کیفیت منابع آب زیر زمینسفره های سطحی و توسعه آلودگی آنها می گردد.