سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیداحمد طباطبایی – دکترای مدیریت دولتی، مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان م

چکیده:

نظر به اهمیت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در سازمان های دولتی، و متعاقب آن طراحی نظام آموزش کارکنان با رویکرد استراتژیک و مبتنی بر نگرش سیستمی در بخش دولتی، ارائه چارچوب نظامند در جهت مدیریت ارزیابی جامع عملکرد در مصوبات و قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است . هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ با توجه به الزامات ماده ۵۴ و بند های « د » و « ه » ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف به ارائه و تدوین استاندارد های مرتبط به نظام بهبود عملکرد آموزشی و ارائه گزارش عملکرد و رتبه بندی دستگاه های اجرایی نموده است . به منظور ارزیابی جامع عملکرد برنامه های آموزشی دستگاه های اجرایی، همراستایی راهبردها و استراتژی های کلان سازمان، رسالت نظام اداری، اهداف و راهبرد های بلندمدت و کوتاه مدت نظام اداری و اهداف و راهبرد های کلان توسعه سرمایه انسانی با نیاز های سازمان، شغل و افراد در دستگاه های اجرایی ضروری است .
در این مقاله ضمن بیان تفاوت آموزش و توسعه از نظر مفهومی، به معرفی مدل ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی، الگوی منطقی – مفهومی وضع مطلوب نظام آموزش، اهداف و راهبرد های عام و خاص آموزش، اهداف ارزیابی کیفیت فرآیند آموزش، مفهوم شناسی معیار های ارزیابی عملکرد، سلسله مراتب محتویات آموزش وتوسعه، اصول حاکم بر نظام ارزیابی کیفیت فرآیند آموزش، موانع و مشکلات شکل گیری نظام جامع عملکرد آموزشی، سطوح ارزیابی عملکرد آموزشی، چرخه نظارت و ارزیابی و فرآیند طراحی نظام مدیریت کیفیت آموزش و عناصر پنجگانه مهم عملکرد و استاندارد های اجرایی آن پرداخته شده است . با وجود تنوع در مدلها و الگو های ارزیابی عملکرد آموزشی و با تأکید بر الگوی منطقی، مفهومی نظام آموزش و رویکرد استراتژیک مبتنی بر نگرش سیستمی از دو الگوی اقتضائات استراتژیک و الگوی بنچ مارک در طراحی و استقرار مدیریت کیفیت برنامه های آموزشی استفاده شده است تا ارزیابی جامع عملکرد برنامه های آموزشی با تأکید بر چشم اندازها و راهبرد های کلان آموزش و توسعه در فضای تقریباً عینی و قابل اندازه گیری مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد .