سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
همایون صفائی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
بابک ابراهیمی – کارشناسی ارشد سازمان آب منطقه ای اصفهان

چکیده:

هدف از احداث تونل بهشت آباد انتقال آب از سرشاخه های حوضه رودخانه کارون در محل تلاقی رودخانه بهشت آباد با رودخانه کوهرنگ به حوضه زاینده رود جهت رفع کمبود آب در بخشهای مختلف از جمله شرب، صنعت و کشاورزی می باشد. این تونل با طول حدود ۶۷ کیلومتر از دو پهنه مهم زمین ساختی ایران عبور می کند.بخش ورودی تونل در پهنه زمین ساختی زاگرس چین خورده-رانده شده و خروجی در پهنه زمین ساختی سنندج-سیرجان قرار دارد که در واقع بخش عمده تونل از این پهنه زمین ساختی عبور می کند. واحدهای سنگ-چینه ای شناخته شده در پهنه سنندج-سیرجان دارای تنوع سنگ شناسی بیشتری نسبت به پهنه زاگرس چین خورده-رانده شده بوده و واحدهای سنگی ژوراسیک تا عهد حاضر را در برمیگیرد. واحدهای سنگ چینه ای پهنه زاگرس چین خورده-رانده شده شامل سنگهای رسوبی دریایی کرتاسه پسین تا رسوبات هممان با کوهزایی می باشد. در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه عکسهای هوایی منطقه در مقیاس ۱/۴۴۰۰۰ و داده های رقومی ماهواره ای TMبه مطالعه شکستگی های عمده موجود در مسیر تونل پرداخته و با تمرکز مطالعات بر روی ۲۰ کیلومتر پایانی مسیرتونل؛ تعداد زیادی از گسلهاو شکستگی ها برای اولین بار مورد شناساییقرار گرفته اند و با انجام مطالعات صحرایی نتایج بدست آمده کنترل و تایید گردیده است.