سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیارش وخشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندس
میرمحمد یوسف معتمدی هاشمی – مهندس فرآیند شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)، دانشگاه صنعتی شر
جلال شایگان – استاد دانشگاه صنعتی شریف و دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنع

چکیده:

در فرآیند احیای مستقیم کان ههای آهن، ریفورمر تولید گاز احیا بزرگترین مصر فکننده انرژی فرآیند به شمار م یرود. مدلسازی و شبی هسازی ریفورمر این امکان را فراهم می سازد که عملکرد این واحد از دیدگاه فرآیندی و مصرف انرژی بررسی شود. از میان مدلهای در دسترس، مدل شار گرمایی برای شبی هسازی کوره ریفورمر موجود در یک فرآیند احیای مستقیم بکارگرفته شده است. برای پی شبینی اندرکنش میان کوره و راکتور، مدل فوق با مدل یک بعدی راکتور جفت گردیده است. نتایج مدلسازی با داد ههای موجود از فرآیند و نیز با نتایج حاصل از شبی هسازی کوره و ریفورمر توسط نر مافزار شبی هسازیHYSYSمقایسه شد هاند. سازگاری و همخوانی قابل قبولی میان خروجی مدل تدوین شده با داد ههای موجود و نتایج حاصل از نر مافزارHYSYS مشاهده م یشود. بررسی نتایج نشان م یدهد که میان میزان انرژی مصرفیریفورمر با میزان تبدیل خوراک و دمای گاز احیا در خروج از راکتور رابط های مستقیم بصورت تقریباٌ خطی وجود دارد.