سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود سعدلو – مدیر امور معدن مس میدوک
مسعود حسینی – کارشناس زمین شناسی معدن مس سرچشمه
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده فنی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه کرمان

چکیده:

مشکلات ناشی ازحضور آب در حین عملیات معدنکار در معدن مس سرچشمه بخصوص زمانی که محدوده های استخراجی در ترازی پایین تر از سطح رودخانه سرچشمه قرار گیرند، اجرای یک طرح زهکشی موثر را اجتناب ناپذیر می سازد. در بررسی هر طرح زهکشی بالاخص در سرچشمه (به لحاظ عملکرد ساختارهای مختلف زمین شناسی و پیچیدگی رفتار آب در محدوده معدن) تعیین ویژگی های هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک منطقه از مهمترین مراحل مطالعات می باشد. در راستای این مطالعات کلیه اطلاعات هیدرولوژیکی ، هیدروژئولوژیکی ، و هیدروشیمیایی موجود همچون ریزش های جوی، چشمه ها، تغییرات کمی و کیفی آب در نقاط مختلف معدن جمع اوری گردید. سپس به کمک اطلاعاتی همانند نقشه های زمین شناسی و تکتونیکی و دیگر اطلاعات اکتشافی که قابلیت استنباط ویژگی های بالا را داشتند، تلاش گردیدیک الگوی کلی از رفتار آب در محدوده معدن بدست آید. اطلاعات حین استخراج همچونآب موجود در جببه های عملیاتی و در چالهای انفجاری، در درک رفتار آب در منطقه کمک شایان توجهی نمودندو خود مبنایی برای طراح اولیه شبکه چاههای مشاهده ای در درون محدوده معدن گردیدند. به کمک چاههای مشاهده ای ، رفتار آب در محدوده معدن مورد بررسی قرار گرفت سپس با توجه به تمامی اطلاعات فوق، به طراحی نقاطی مناسب جهت انجام آزمایشات پمپاژ پرداخته شد. در این رابطه چهار ایستگاه طراحی و آزمایش گردید و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به کمک اطلاعات موجود هرچند که می توان تاثیرپذیری روشهای متداول زهکشی را در معدن مس سرچشمع مورد ارزیابیاولیه قرار داد اما برایاتخاذ تصمیمی با خطا و ریسک کمتر، ضروری است نسبت به طراحی و برنامه ریزی مطالعات تکمیلی اقدام گردد.