سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه محسن – مراغه – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

در این تحقیق میزان مقاومت ۱۱ لاین ورقم نخود تیپ کابلی نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporumf . sp Cicerisدر شرایط مزرعه ای درکرت آلوده ( Sick plot )در ۲ تکرار در ایستگاه موسسه تحقیقات دیم مورد ارزیابی قرار گرفت . ابعاد هر یک از کرتها ۱/۸متر مربع شامل یک خط ۴متری و با فاصله خطوط ۴۵ سانتیمتر از یکدیگرانتخاب ودر سه مرحله از دوره رشد نخود الف ) مرحله جوانه زنیFWS1 ، ب) مرحله گلدهی FWS2 ، ج) مرحله غلافبندیFWS3 ، طبق متد ارزیابی رایج در ایکاردا از درصد بوته های آلوده در هر کرت یادداشت برداری به عمل آمد . نتایج بدست آمده نشان داد که از ۱۱ لاین و رقم بررسی شده تعداد ۲ لاین ورقم مقاوم ، ۱لاین ورقم نیمه مقاوم ، ۱لاین و رقم متحمل ، وتعداد ۷ لاین ورقم به همراه شاهد حساس به بیماری بودند . رقم شاهد(کاکا) در این آزمایش دارای بیشترین درصد بوته های آلوده بود.