سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا دری – اعضای هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین
محمدرضا لک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
علی اکبر قنبری – اعضای هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین

چکیده:

بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا با عامل Xanthomonas axonopodis pv. phaseoliیکی از بیماری‌های مهم لوبیا است که باعث کاهش کمی و کیفی بذر لوبیا می گردد. یکی از روش های دراز مدت مبارزه با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است. این تحقیق بمنظور بررسی و شناسایی ژنوتیپ های مقاوم تا متحمل لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا طی دو سال در مزرعه انجام گردید. در سال اول ۱۵۹ و در سال دوم ۱۹۶ ژنوتیپ لوبیا از انواع سفید، قرمز و چیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. هر ژنوتیپ در یک ردیف بطول دو متر کاشته شد. قبل از مرحله گلدهی، آلودگی مصنوعی با اسپری کردن سوسپانسیون باکتری با غلظت ۱۰۷ سلول باکتری در میلی لیتر روی اندام‌های هوایی انجام گرفت. پیشرفت بیماری (۱ بعنوان کاملا مقاوم تا ۹کاملا حساس)، تیپ بوته، تعداد روز تا غنچه دهی(R5)، تعداد روز تا رسیدگی کامل (R9)، وزن صد دانه، رنگ بذر و عملکرد کرت مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال اول آزمایش تمام ژنوتیپ‌های مورد بررسی مقیاس ۶ به بالا را نشان دادند و بذر بسیار کمی تولید کردند. در سال دوم ۱۹۶ ژنوتیپ دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. در این سال بررسی روابطبین صفات نشان داد که مقیاس مقاومت با صفات طول دوره‌های رشد (R5, R9)‌همبستگی منفی و با سایر صفات همبستگی مثبت داشتند. در این تحقیق ژنوتیپ‌های۳۱۱۱۸ – KS (قرمز)،۲۱۲۲۳– KS‌ و ۲۱۲۳۴– KS(چیتی) بهترین مقاومت را به بیماری نشان دادند.