سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه عقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسن زینالی خانقاه – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عباسعلی زالی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
اسلام مجیدی – عضو هیات علمی موسسه بیوتکنولوژی

چکیده:

به منظور ارزیابی ارقام سویا در واکنش به بیماری بوته میری فیتوفترائی، تعداد ٥٩ رقم سویا در گلخانه در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در شرایط آلودگی مصنوعی به دو جدایه از قارچ Phytophthora sojae به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ٤ تکرار، مورد ارزیابی قرار گرفتند . بذور ارقام سویا در گلدانه ای به قطر ١٠ سانتی متر حاوی مخلوط خاک و ماسه پاستوریزه (حداقل ١٠ گیاهچه برای هر رقم ) کشت ودر دمای ۳۰-۲۵ درجه سانتیگراد در شرایط گلخانه نگهداری شدند . گیاهچه های ١٠ روزه با استفاده از روش تلقیح هیپوکوتیل برای مایه زنی شدند. به این منظور قطعهای از محیط کشت ٧ روزه قارچ به ابعاد ۳×۲ میلی متر مربع برداشته شد و ضمن ایجاد شکافی به طول تقریبایک سانتی متر در هیپوکوتیل روی شکاف گذاشته شد و سپس با تکه ای پارافیلم (علامت تجاری ثبت شده ) پوشانده شد. ۵-۴ روز بعد از مایه زنی واکنش ارقام به صورت زیر ثبت گردید. اگر ٧٠ % یا بیشتر، گیاهچه ها زنده میماندند، آن رقم مقاوم (R) واگر ٧٠ % یا بیشتر می مردند، آن رقم حساس (S) منظور میگردید . حالات حد واسط به عنوان نیمه مقاوم (۵۰-۳۰% مرگ گیاهچه ) و نیمه حساس (۷۰-۵۰% مرگ گیاهچه ) در نظر گرفته شد . تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمایش نشان داد که میان ارقام و جدایه های بیماری بوته میری فیتوفترائی اختلاف معنی داری وجود دارد. ارقام ،Evans ،EXD-15 ،L3 ،L84-1581 ،Kottman، EXD-61 ،Cisne297705 در برابر هر دو جدایه І و ІІ مقاوم تشخیص داده شدند.