سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
گودرز نجفیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور ارزیابی مقاومت به خشکی آخر فصل و مقایسه عمل کرد لاین های امیدبخش گندم این آزمایش با تعداد ٦ لاین انتخابی از آزمایش یکنواخت سازگاری گندم به خشکی سال های گذشته همراه با رقم پیشتاز به عنوان شاهد م نطقه در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه مروست از استان یزد مورد بررسی قرار گرفتند . مساحت کاشت در هر واحد آزمایشی برابر ١٢ متر مربع بود. یادداشت برداری های لازم در طول دوره رشد شامل تاریخ ثبت شدن ، پنجه دهی ، سنبله دهی و رسیدن صورت گرفت و کلیه واحدهای آزمایشی مطابق عرف محل آبیاری شدند و پس از ظهور سنبله آبیاری کرتها بطور کامل قطع گردید . در پایان دوره رشد پس از حذف اثرات حاشیه نسبت به برداشت محصول اقدام و پس از خرمنکوبی عمل کرد واحدهای آزمایشی مشخص و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با آزمون د انکن انجام شد . نتایج نشان داد که ارقام و لاین ها از نظر عملکرد دانه ، ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله اصلی در شرایط خشکی دارای اختلاف بوده اند ولی وزن هزار دانه و طول سنبله اصلی اختلاف معنی دار نداشته است . لاین WS-16 و WS-7 به ترتیب با عمل کرد ۳۰۳۰ و ٢٩٧٢ کیلوگرم در هکتار برتر از سایر ارقام و لاین ها بودند.