سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد جعفر آقایی – عضو هیات علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران
محمد رضا بی همتا – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرخ درویش کجوری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

به منظور بررسی منابع مقاومت به بیماری سفیدک پودری، تعداد ۳۶۰ نمونه Aegilops cylindrica Host از خویشاوندان وحشی گندم که از مناطق مختلف ایران گردآوری شده بودند در مزرعه تحقیقاتی بانک ژن واقع در کرج و در شرایط محیطی مناسب از لحاظ گسترش بیماری کشت شدند و در حالی که به علت شرایط رطوبتی و بارندگی مناسب اپیدمی سفیدک پودری در مزرعه تحقیقاتی Ae. cylindrica فراگیر شده بود ارزیابی نسبت به بیماری سفیدک انجام شد . همچنین بررسی مورفولوژیکی صفات در نمونه های گرد آوری شده بر اساس دستورالعمل IPGRI یادداشت برداری شد . نتایج نشان داد که این نمونه ها از نظر واکنش به سفیدک پودری متنوع می باشند. واکنش به سفیدک پودری از ۰ (مصون) تا ۹ (بسیار حساس) متغیر بود. به طوری که ۰/۲۸ درصد نمونه ها مصون ، ۱۱/۸۳ درصد نمونه ها مقاوم، ۳۵ درصد نمونه ها نیمه مقاوم، ۲۴/۴۴ درصد نیمه حساس، ۲۵/۲۸ درصد حساس و ۴/۱۶ درصد بسیار حساس بودند و به این ترتیب بیشترین فراوانی را تیپ نیمه مقاوم به خود اختصاص داد . گروهبندی استانهای محل جمع آوری نمونه ها بر اساس میز ان مقاومت به سفیدک پودری نشان داد که استان فارس و استان ایلام به ترتیب دازای مقاوم ترین و حساس ترین نمونه ها در کشور می باشند . به علاوه درمطالعه همبستگی ها نشان داده شد که بین بیماری زایی و تاریخ رسیدن همبستگی منفی وجود دارد.