سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فواد فاتحی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد رضا بی همتا – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عباسعلی زالی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

برای ارزیابی مقاومت ۵۰ لاین و رقم گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در پاییز ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج انجام گردید. در اوایل مرحله توسعه و تشکیل بذر شش عدد پوره در هر قفس که حاوی یک بوته گندم بود رها گردید . بعد از ۴۰ روز در صد بذور سن زده در هر قفس و صفات مرفولوژیک ی رنگ دانه،پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل، کرک دار بودن گلوم، ارتفاع بوته، تراکم سنبله، طول ریشک، طول پدانکل، تعداد پنجه، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در سنبله، ، وزن هزار دانه و درصد سن زدگی انداز ه گیری گردید. بین درصد سن زدگی و صفات مرفولوژیکی رنگ دانه، پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل، کرک دار بودن گلوم، ارتفاع بوته، تراکم سنبله، طول ریشک، تعداد پنجه، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در سنبله، ، وزن هزار دانه همبستگی معن ی داری وجود نداشت و همبستگی منفی و معنی داری بین درصد سن زدگی و طول پدانکل مشاهده شد . از نظر صفت درصد سن زدگی لاین ۸ و رقم گاسپارد با ۸۲ و ۷۵/۶ درصد بیشترین و لاین ۲۰ و لاین ساختگی ۱۸ با ۳۸/۸ و ۴۳/۵ درصد کمترین درصد سن زدگی را داشتند . بر اساس درصد سن زدگی لاین ۲۰ و لاین ساختگی ۱۸ به عنوان مقاوم، لاین های ۴، ۷، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۶ ، ۳۱ و فلات به عنوان نیمه مقاوم و لاین ۸ و رقم گاسپارد به عنوان ژنوتیپ های خیلی حساس و بقیه به عنوان حساس از نظر مقاومت به سن شناسایی شدند.