سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین هرمزی نژاد – بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
جواد مظفری – بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
فرشاد رخشنده رو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مقاومت به ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) در ۱۰ رقم از ارقام تجاری لوبیای ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . گیاهچه ها در مرحله دو برگی با جدایه ویروس BCMV جمع آوری شده از استان فارس به طور مکانیکی مایه کوبی شدند و واکنش ارقام مختلف نسبت به ویروس د ر طول دوره رشد یادداشت برداری شد . همچنین غلظت ویروس در هر گیاه با روش سرولوژیکی الیزا برای هر رقم سنجش گردید. پس از آلوده سازی ارقام به وبروس موزاییک معمولی لوبیا طیف وسیعی از علائم و واکنش های مختل ف نسبت به ویروس مشاهده شد . بر اساس میزان و شدت علائم آلودگی و نیز نتایج حاصل از آزمون الیزا و همچنین تعداد گیاهان دارای علائم سیستمیک نسبت به کل گیاهان کاشته شده در یک رقم، ارقام در چهار گروه مقاوم، نسبتاً مقاوم، حساس و بسیار حساس طبقه بندی شدند. رقم ازنا مقاوم، ارقام اهر، درخشان و تلاش نسبتاً مقاوم، رقم کپسولی بسیار حساس و مابقی حساس بودند.