سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی احمدیه – عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به اهمیت موضوع زلزله و به منظور تحقیق و بررسی عملکرد سازه های مهمشهر یزد در برابر زلزله و با توجه به سبک معماری و شهرسازی شهر یزد ، روش ارزیابی کیفی آریا از بین روشهای ارزیابی آسیب پذیری انتخاب شد و در این مقاله نتایج این تحقیقبه صورت خلاصه آورده شده است. این نتایج حاکی از وضعیت نامطلوب و نگران کننده اکثر سازه های مهم شهر یزد در برابر زلزله است که نشانه اجرای نامناسب سازه ها و فقدان عملکرد مناسب در برابر بارهای جانبی ناشی از زلزله می باشد.