سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

طیبه فلاح – گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید نصرا… نژاد – گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا دلخوش – بخش قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور، تهران

چکیده:

در سال های اخیر علائم بیماری های ویروسی درختان میوه هسته دار در سطح وسیعی از باغات استان گلستان مشاهده شده است . جهت شناسایی و پراکنش ویروس هسته داران، تست های سرولوژیک روی ارقام مهم آن در استان انجام شد . نمونه ها از ارقام مهم هلو، شلیل، آلو، گیلاس و زرد آلو در فصول مختلف سال در طول سال زراعی ۸۴ و ۱۳۸۵ تهیه شد . نمونه ها با تست سرولوژیکی ( آنتی سرم پلی کلونال ) PNRSV به منظور برآورد میزان پراکنش بیماری و شیوع آن روی ارقام بومی و تجاری استان انجام شد . نتایج ارزیابی میزان آلودگی ۱۷ رقم از ارقام مختلف هسته داران در بیست تکرار به PNRSV در تست های سرولوژیکی و تجزیه واریانس با آزمون دانکن نشان داد بیش ترین درصد آلودگی مربوط به هلو%(۱۵/۵) و کم ترین مربوط به آلو %)۱/۳۲) بوده است . از بین ارقام مختلف آلو بیش ترین آلودگی %) ۳/) مربوط به آلوشابلون دیررس و کم ترین آن ) ) ۰/۸ مربوط به آلو بخارا بوده است . از بین ارقام شلیل، کم ترین آلودگی مربوط به رقم مغان ) ) % ۰/۹۱ و بیش ترین آن مربوط به رقم ردگلد ) ) ۳/۰۲ بوده است . از بین ارقام مختلف هلو، بیش ترین آلودگی ( ۶/۷۱) مربوط به هلو شصت روزه و کم ترین آلودگی ) % ۳/۱) مربوط به هلو انجیری بوده است . هم چنین نتایج تست های سرولوژیک پراکنش آلودگی PNRSV در استان نشان داد علی آباد ) ) %۶/۸۲ و گنبد ) ) % ۸/۳ با بیش ترین میزان آلودگی و کردکوی، دارای کم ترین میزان آلودگی ) ) % ۶/۰ به ویروس PNRSV هستند