سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهار ملازم – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار علوم خاک دانشگاه شیراز
ویدا علما – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شیراز

چکیده:

بطور کلی غلات نسبت به مقادیر متوسط و زیاد بور حساس هستند۵ اثر سوء سمیت بور در گیاه به طور کامل ذکرنشده و مشخص نمی باشد . بر اساس گزارش Ralston و ) ۲۰۰۰)Hunt تغییرات ساختاری جزئی ناشی از پیوند بور با کوآنزیمهای نوکلئوتیدی ) + ) NAD ، ATP ، RNA و چندین قند باعث کاهش عملکرد یا تغییر فعالیت آنزیمها می شودبرای مقابله با سمیت بور، راههای متفاوتی مانند آبشوئی، مصرف بعضی از عناصر غذایی ضروری و انتخاب ارقام و ژنوتیپ هایی که نسبت به غلظت زیاد بور در خاک از مقاومت مناسبی برخوردار باشد پیشنهاد شده
است sepaskhah .و همکاران (۱۹۸۸) با بررسی سه رقم پسته نشان دادند که غلظت بور در شاخسارگیاه در سطوح بالای بور با افزایش مقاومت ارقام به سمیت بور زیاد می شود