سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مظاهر یوسفی – بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی
حمیدرضا دری – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه و نهال و بذر، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا- خمین

چکیده:

با توجه به اهمیت خسارت کنه دو نقطه ای در سطح ملی و منطقه‌ای، تحقیق حاضر در جهت شناسائی ارقام مقاوم یا متحملبه آفت مذکور اجراء گردید. در این طرح تعداد ۳۰۰ ژنوتیپ لوبیا چیتی در شرایط مزرعه و گلخانه‌ کشت گردید، سپس با ایجاد آلودگی مصنوعی، جمعیت کنه دو نقطه ای به حد آستانه زیان اقتصادی رسانده شد، پس از مشاهده علایم خسارت برروی شاهد حساس (چیتی محلی خمین) ، ارزیابی میزان خسارت در ژنوتیپهای مورد آزمایش بر اساس مقیاس های یک تا شش انجام شد ودر نهایت ۱۲ ژنوتیپ از شرایط مزرعه و ۲۴ ژنوتیپ از شرایط گلخانه ای اسکرین گردید. نتایج کلی حاصل از این تحقیق نشان داد که ژنوتیپ‌های با شماره‌های (۲، ۳و ۴) دارای مکانیسم مقاومت از نوع آنتی زنوز و آنتی بیوز بوده و عملکرد بسیار مطلوبی در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌ها از خود نشان دادند وژنوتیپ‌های با شماره‌های ۳۴ و ۳۵ داری دو نوع مکانیسم تحمل و آنتی بیوز بودند و در شرایط مزرعه‌ای نیز نسبت به خسارت آفت عکس‌العمل خوبی نشان دادند اما دارای عملکرد پائینی بودند، ژنوتیپ شماره ۲۷ نیز دارای مکانیسم آنتی‌بیوز پائین در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌ها بود اما عملکرد این ژنوتیپ‌ بالا بود و بر همین اساس این ژنوتیپ‌ها در ردیف ارقام متحمل به کنه دو نقطه‌ای قرار گرفتند، ژنوتیپ‌های با شماره ۱۸، ۲۱، ۳۳، ۱۲، ۲۸، ۶ و ۱۹ دارای مکانیسم‌های متفاوت و موثری از مقاومت به کنه دو نقطه‌ای بودند اما به علت داشتن عملکرد پایین در ردیف ارقام نسبتاً متحمل به کنه دو نقطه‌ای قرار گرفتند، ژنوتیپ‌ شماره ۲۲ دارای مکانیسم آنتی‌بیوز و عملکرد خوبی بود و در ردیف یک رقم مقاوم به کنه دو نقطه‌ای قرار گرفت. سایر ارقام مورد آزمایش در این طرح در ردیف ارقام حساس و نسبتاً حساس به کنه دو نقطه‌ای قرار گرفتند.