سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان زمانی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش (مرکز تحقیقات توتون تیرتاش)
نقی حسین زاده – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش (مرکز تحقیقات توتون تیرتاش)،
حسین عباسی رستمی – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش (مرکز تحقیقات توتون تیرتاش)،
زین العابدین شهادتی مقدم – مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش (مرکز تحقیقات توتون تیرتاش)

چکیده:

یکی از روش های مبارزه با آفات در توتون استفاده از ژنوتیپ ها مقاوم می باشد که علاوه بر کاهش هزینه های سنگین، از تخریب زیست محیطی جلوگیری می کند. جهت مطالعه صفت مقاومت به کرم غنچه خوار در توتون، ٣٦ ژنوتیپ توتون تیپ شرقی موجود در بانک ژن مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در قالب طرح لاتیس ساده با ٢ تکرار بررسی گردید . همزمان با ظهور آفت در منطقه و متناسب با زمان گلدهی ژنوتیپ ها، آلودگی مصنوعی با لاروهای سن ٢ هلیوتیس انجام شد. سپس ارزیابی مقاومت ژنوتیپ ها بر اساس میزان خسارت برگ ها و با استفاده از رتبه های ١ تا ٧ صورت گرفت . در نهایت ژنوتیپ ها در ٤ گروه، مقاوم، مقاومت نسبی، حساسیت نسبی و حساس قرار گرفتند . طبق نتایج بدست آمده از ارزیابی مقاومت به هلیوتیس، ژنوتیپ ها PD325, Kromovgrad42, PD365 در گروه مقاوم وژنوتیپ ها Rila544 Plovdiv7, KB, Immuni 3000, Imine و H169 درگروه حساس و بقیه ژنوتیپ ها در گروه حد واسط قرار گرفتند. برای مطالعه رابطه بین مقاومت ژنوتیپ ها به کرم غنچه خوار و صفات شیمیایی ، درصد ن یکوتین، قند، رزین، پروتئین و نیترو ژن کلموجود در برگ های ژنوتیپ ها مورد مطالعه اندازه گیری شدند . براساس نتایج حاصل از تجزیه همبستگی ها، ژنوتیپ ها ی که دارای نیکوتین بیشتر و قند کمتری بودند به طور نسبی مقاومت بیشتری در برابر هلیوتیس از خود نشان دادند، به عبارتی هلیوتیس میل کمتری به تغذیه از این ژنوتیپ ها دارد . بین درصد رزین و مقاومت به هلیوتیس همبستگی م ثبت و معنی داری در سطح احتمال ١% وجود داشت و اینبدان معنی است که هر چه رزین بیشتری در برگ های یک ژنوتیپ وجود داشته باشد آن ژنوتیپ مقاوم تر به هلیوتیس می باشد.