سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسیم رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی واحد علوم و تحقیقات
محمود مصباح – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذرچغندرقند‐ کرج
سیدباقر محمودی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذرچغندرقند‐ کرج
منصوره کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ارزیابی مقاومت ١١ ژنوتیپ چغندر نسبت به نماتد مولد سیست در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه بررسی شد . در هر آزمایش برای هر ژنوتیپ ٥٠ گیاهچه توسط لاروهای فعال سن دوم نم اتد مایه زنی شد . به هر گیاهچه ١٠٠٠ لارو نماتد در چند نوبت تلقیح گردی د. نه هفته پس از آخرین تزریق لارو، تعداد سیست تشکیل شده روی ریشه و درون ماسه اطراف هر گیاهچه شمارش و مبنای مقایسه مقاومت ژنوتیپ ها قرار گرفت . داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل شد . نتایج نشان داد در هر دو آزمایش ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند . آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح یک در صدژنوتیپ ها را در سه گروه مقاوم، نیمه حساس و حساس دسته بندی کرد. منابع مقاوم W-1009, W-1010 و رقم تجاری مقاوم Nemakil با کمترین تعداد سیست در گروه مقاوم و رقم تجاری حساس رسول با برخی هیبریدهای مورد بررسی جزو حساس ترین ژنوتیپ ها دسته بندی شدند . همچنین مشخص شد که ارزیابی در شرایط گلخانه روشی ساده و موثر برای انتخاب تک بوته های مقاوم از میان توده های اصلاحی است و می توان در سال ۳-۲ مرتبه در شرایط گلخانه توده های اصلاحی زیادی را ارزیابی نمود.