سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن خانی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز،
عباس خیری – ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب
ابراهیم صداقتی خروی – دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
عباس محمدی خرم آبادی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز،

چکیده:

به منظور ارزیابی عکس العمل ارقام ذرت به بیماری سیاهک معمولی (Ustilago maydis) و شناسایی ارقام مقاوم یا متحمل، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و ۷ تیمار که شامل ارقام مختلف ذرت بود از طریق آلودگی مصنوعی با ایجاد زخم در داراب اجرا شد . برای ایجاد آلودگی ۲ تا ۵ روز پس از تشکیل کاکل ها دو سانتی متر از انتهای هر بلال با قیچی باغبانی بریده و سه میلی لیتر از سوسیانسیون اسپر قارچ به غلظت ۶^۱۰ اسپریدی در هر میلی لیتر در محل زخم توسط سرنگ تزریق شد . هنگام رسیدگی فیزیولوژیک دا نه ها، درصد آلودگی بلال ها (درصد بیماری ) و شدت بیماری بر اساس پیشرفت بیماری (درصد آلودگی دا نه ها در هر بلال ) تعیین شد . مقایسه میانگین تیمار ها با استفاده از روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که اختلاف بین ار قام از نظر میزان آلودگی معنی دار است. ارقام بر اساس شدت آلودگی (مقیاس ۷-۰) در گروه های مقاوم، متحمل و حساس قرار گرفتند. بر این اساس ارقام ۷۰۴، ۶۴۷، BC582 ،OSSK444 مقاوم، رقم BC678 متحمل و ارقام BC666 و BC404 حساس به بیماری سیاهک معمولی بودند.