سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین فتحی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سوسن صادقیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید شمسایی فر – دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیـابی و مقایـسه اسـتحکام اتـصال دو نـوع براکـت تجـارتی آ مـ ریکن ارتـودنتیکس و اورتوسورس در شرایط ی کسان به دندان و بررسی محل شکست آن ها بود . سی عدد دنـدان پرمـولر سـالم انتخـاب گردید و دو گروه پانزده تایی تقسیم گردید . پس از آماده سازی سطح و اسید اچ کردن نمونهها با اسید فـسفریک دو نوع براکت مذکور در شرایط کاملاً مشابه با کامپوزیت نومی کس به دندان ها چسبانیده شدند . تمامی نمونـه هـا به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در آب مقطر نگهداری شدند و سپس به کمـک دسـتگاه آزمـون چند کاره تحت بارگذای قرار گرفتند تا نیروی برشی شکست و جدا شدن براکت از دندان تعیین گردد و میانگین استحکام برشی اتصال برای هر یک از دو نوع براک ت محاسبه شود . بررسی نوع شکست تمامی نمونه ها با اسـتفاده از استریومیکروسکوپ صورت پذیرفت تا درصد پنج نوع شکست؛ براکـت – کامپوزیـت، دنـدان – کامپوزیـت و نیز شکست از میان کامپوزیت، براکت و دندان برای هر نوع براکت تعیین شـود . تحلیـل آمـاری نتـایج بـا آزمـونt-studentsو به کمک نرم افزارSPSSصورت گرفت تا از وجود تفاوت آمـاری معنـی دار بـین نتـایج اطمینـان حاصل گـردد . نتـایج نـشان داد کـه در ۶۰ درصـد از نمونـه هـای براکـت ارتوسـورس، شکـست از ناحیـه براکـت کامپوزیت و در ۲۰ درصد از آن هـا هـم شکـست از ناحیـه دنـدان – کامپوزیـت بـود . در حـالی کـه ۴۰ در صـد از نمونه های براکت آمریکن ارتودنتیکس شکست را از ناحیه براکت – کامپوزیت و ۲۶/۶ درصد نیز از ناحیه دندان – کامپوزیت پذیرا شده بود . میانگین استحکام اتصال دندان با دو نوع مختلف براکت از نظر آماری تفاوت معنی دار دارد . نتایج حاصل را می توان در رابطه با انتخاب نو ع براکت برای افراد متفاوت در طرح درمان های ارتودنـسی در نظر گرفت .