سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکرم سیفی – دانشجوی دکتری مهندسی ابیاری و زهکشی
حسین ریاحی مدوار – دستیار پژوهش وکاندیدای دریافت دکتری مهندسی سازه های ابی

چکیده:

برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی برای ابیاری نیازمند تجزیه و تحلیل متغیرهای هیدرولوژیکی مانندبارندگی و تبخیر – تعرق دارد استفاده از مدلهایی براساس مقادیر سری زمانی روشی اسان و گسترده در پیش بینی مقادیر تبخیر – تعرق اینده است دراین مقاله دقت مدلهای مختلف سری زمانی در پیش بینی تبخیر تعرق مرجع استان کرمان ارزیابی شده است بدین منظور دقت ۱۲ ترکیب مختلف ازمدلهای اتورگرسیو AR(P میانگین متحرک MA(Q مرکب اتورگرسیو – میانگین متحرک ARMA(p,q در پیش بینی تبخیر تعرق ارزیابی شده است بدین منظور سری دادههای ۲۲ ساله تبخیر تعرق استان کرمان استفاده شد و پس از نرمال سازی ارزیابی پایانی و ایستایی داده ها مدلها برازش یافت و برای تعیین الگوی مناسب برای سری داده های تبخیر – تعرق مرجع از توابع خودهمبستگی ACF و خودهمبستگی جزئی PACF استفاده گردید و با استفاده از کولوروگرام Pk و خطوط محدود ۹۵ درصد احتمال روی آن نوع سری زمانی تعیین گردید تعداد ۴۰ الگوی مختلف سری زمانی بر مجموعه داده های اموزشی تبخیر تعرق مرجع بررسی گردید و از بین آنها ۱۲ الگوی MA(2), MA(3), AR(1), ARMA(1,1), ARMA(1,3), (ARMA(1,4), ARMA(1,5), AR(2), ARMA(4,1), ARMA(4,2), ARMA(4,3 نتایج بهتری را ایجاد کردند.