سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاهسوند حسنی – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
بهناز خواجه پور – مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

چکیده:

غله جدید تریتی پایرم پتانسیل تحمل به شوری ( ٢٥٠ میلی مول ) در محیط هیدروپون یک را نشان داده است . در این بررسی هفت لاین ازاین غله با پنج لاین تریتیکاله و چهار رقم اصلاح شده گندم نان در شرایط زراعی نرمال با طرح بلوک های کامل تصادفی با اندازه گیری خصوصیات مختلف شامل عمل کرد دانه ، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در گلهای کناری، متوسط دانه در سنبلچه ، باروری، وزن هزار دانه ، شاخص برداشت ، تعداد پنجه ، طول ریشک، ظهور سنبله ، تعداد بوته ، تعداد سنبله در بوته ، ارتفاع بوته ، طول سنبله ، طول غلاف برگ پرچم ، طول و عرض برگ پرچم ، تعداد گره ، فاصله میانگره ، وزن کاه، عملکرد بیولوژیک، طول و عرض برگ اصلی ، تعداد برگ و تعداد دانه در سنبله مورد ارزیابی قرار گرفتند . وجود اختلاف معنی دار در غالب صفات بویژه عملکرد دانه بین ارقام و لاین ها نشان دهنده تنوع ژنتیکی بین آن هاست. همبستگی بین صفات نشان داد که افزایش تعداد پنجه ، تعداد بوته، تعداد سنبله در بوته و ظهور سنبله باعث کاهش عملکرد دانه و شاخص برداشت بو یژه در لاین های تریتی پیرم می شود. درصد باروری زیاد لاین های تریتی پایرم نشان دهنده پتانسیل قابل توجه آن ها برای رقابت با لاین ها ی تریت یکاله و ارقام اصلاح شده گندم با تداوم سلکسیون بین آن ها در شرایط نرمال و بویژه تنش های محیطی مانند شوری می باشد.