سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
یوسف حسن زاده – استاد گروه عمران – آب دانشگاه تبریز
لیلا حسن اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه تبریز

چکیده:

سدهای شکافدار نوع خاصی از سدهای تاخیری هستند که در مناطق کوهستانی و آبراهه های پر رسوب مورد استفاده قرارمی گیرد . در این نوع سدها، شکاف سراسری قائم در محور سد به عنوان خروجی سد تاخیری عمل می نماید . مدلHEC-RAS 1 که اخیرا به بخش شبیه سازی رسوب مجهز گردیده است، برای رسوب گذاری در مخازن سدهایشکافدار استفاده شده است . ابتدا مدل با استفاده از داده های مدل فیزیکی سد تاخیری معمولی واسنجی گردیده، سپس این مدل در شبیه سازی رسوب گذاری در مخازن سدهای تاخیری شکافدار مورد استفاده قرار گرفته است . بدین ترتیب ضمن بررسی امکان شبیه سازی رسوب گذاری در مخازن سدهای شکافدار، نحوه رسوب گذاری در مخازن این سدها با سدهای تاخیری معمولی مقایسه گردیده است . تحلیل نحوه رسوب گذاری در پشت سدهای تاخیری معمولی و سدهای تاخیری شکافدار حاکی از بهبود نسبی عملکرد رسوب گذاری در مخازن سدهای تاخیری شکافدار نسبت به سدهای تاخیری معمولی می باشد .