سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
عباس صابری نوقابی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توسعه ابعاد و تعداد شرکتهای توزیع، نیاز ب ه ابزاری پیشرفته همچون ارزیابی مقایسه ای ) ) Benchmarking ، بـرای مقایسـه این شرکتها و همچنین قیمت گذاری آیین نامه هـای تشـویقی احساس مـی گـردد. در ایـن مقالـه ابتـدا کاربردهـای ارزیـابی مقایسه ای مورد بررسی قرار می گیرد. سپس روش ۱ DEA به عنوان یکی از روشهای کارآمد در ا رزیابی مقایسه ای به منظور
تعیین میزان کارآمدی یا ناکارآمدی شرکتهای توزیع ارایـه مـی گردد . در ادامـه متغییرهـای ورودی و خروجـی در ارزیـابی و مدلهای مختلف آن بحث شده اسـت. در انتهـا ایـن روش بـه شبکه توزیع ایران اعمـال گردیـده اسـت و شـرکتهای توزیـع ایران از لحاظ کارایی رت به بندی گردیده است. همچنـین سـیر تحولات شرکتهای توزیـع بررسـی شـده و بـرای رسـیدن بـه کارایی بهتر پیشنهاداتی ارایه گردیده است