سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد ترسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
گلناز اسدی شیرین – دانش آموخته کارشناسی محیط زیست
کامران نصیراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران
یونس یعقوب زاده – مربی محیط زیست دانشگاه علامه محدث نوری

چکیده:

در روند توسعه جوامع انسانی و چیرگی مناطق انسان ساخت بر زیست بوم های طبیعی، هر گونه بهره برداری پایدار ازمنابع زیستی بویژه مناطق تالابی که در تعامل با جوامع محلی است، اتخاذ برنامه ریزی منسجم بر اساس اطلاعاتی از وضعیت منابع موجود و محدودیت ها به منظور اعمال مدیریت بر منابع ضروری است. در این راستا به منظور ارزیابی مقدماتی اکولوژیکی و اقتصادی -اجتماعی تالاب بین المللی فریدونکنار در مازندران، بدلیل وجود سیستم سنتی صید پرندگان مهاجر (دامگاه) که در اقتصاد و معیشت خانوارهای دامگاه داران موثر بوده و همچنین نوع مالکیت خصوصی، بر اساس عوامل تاثیرگذار و عوامل تاثیرپذیر، اقدام به تهیه پرسشنامه نموده و پس از تکمیل آن توسط دامگاه داران و امتیازدهی، با استفاده از نرم افزار Excel به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. از ۷دامگاه قرق اختصاصی فریدونکنار دامگاه هکردکل با معدل میزان صید ۱۱/۸۷% در روز در ۶ ماهه دوم سال بیشترین و دامگاه غلا با معدل ۵/۵۵% دامگاه غلا با معدل در روز کمترین میزان صید را داشته اند. مهمترین عوامل تاثیرگذار بر صید سن صیاد، افراد تحت تکفل، شیوه صید، پوشش گیاهی توسکا، وجود تپه های گلی، زود آب تخت نمودن زمین، فاصله تا جاده کمربندی فریدونکنار و درنتیجه آلودگی صوتی و نوری است