سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد چایی چی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
سیروس محفوظی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
جهانبخش سوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

خشکسالی و تنش ناشی از آن مهم ترین و رایج ترین تنش محیطی (غیر زنده ) است که تولیدات کشاورزی و باغی را با محدودیت روبرو ساخته است . در این راستا تعداد ٨٣ ژنوتیپ از لاین ها ی حاصل از بلوک های دورگ گیری ایستگاهها ی تحقیقات کشاورزی و انتخابی از آزمایشهای بین المللی در قالب آزمایشات مشاهده ای در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان در سال زراعی ۸۳-۸۲ در دو شرایط آبیاری مطلوب و کم آبیاری کشت گردیدند . در شرایط کم آبیاری قطع آب پس از حدود یک هفته بعد از مرحله گرده افشانی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در حالت آبیاری مطلوب ٢١ ژنوتیپ از ژنوتیپ های مورد بررسی نسبت به میانگین همگی شاهد ها و ٨ ژنوتیپ نسبت به شاهد برتر اختلاف معنی دار در سطح ٥% نشان دادند . در شرایط تنش رطوبتی تنها سه ژنوتیپ، نسبت به میانگین همگی شاهد ها برتری نشان دادند ولی از این بین تنها یک ژنوتیپ نسبت به شاهد برتر تحت شرایط تنش رطوبتی اختلاف معنی دار در سطح ٥% نشان داد . دو ژنوتیپ از سه ژنوتیپ مورد بحث ، در شرایط مطلوب رطوبتی نیز ، نسبت به میانگین همگی شاهدها ، اختلاف عملک رد معنی دار در سطح٥% نشان دادند , درحال یکه این سه ژنوتیپ نسبت به شاهد برتر ، تحت شرایط مطلوب رطوبتی برتری نشان ندادند.