سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم هزارجریبی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

دراین آزمایش ٨١ رقم و لاین ها ی خالص دیررس سویا (گروه رسیدگی ٥) در یک طرح لاتیس ساده (۹*۹) با ٢ تک رار درسال ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقاتی گرگان مورد ارزیابی قرار گرفتند . صفات مورد بررسی عبارت بودند از : مراحل رشد گیاه (تاریخ های جوانه زنی ، گلدهی ، رسیدگی)، تعداد شاخه ، تعداد گره ، تعداد غلاف دربوته ، ارتفاع بوته ، وزن هزاردانه و عمل کرد دانه . با توجه به جدول تجزیه واریانس ، ارقام ازنظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری داشتند . مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارشماره ۵۵ (Epps*سحر) دارای بیشترین عملکرد ( ٤٤٢٠ کیلوگرم دره کتار) بود واختلاف معنی داری با ارقام تجارتی گرگان ٣ و سحر داشت که ٣٥ رقم دیگر با آن اختلاف معنی داری نداشتند. .