سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد میرزایی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه
شهباز خان – استاد دانشگاه واگا و رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک استرالیا
زهرا پایدار – محقق موسسه تحقیقات آب و خاک استرالیا و عضو هیات علمی سابق دانشگاه تهر

چکیده:

محققین موسسه تحقیقات آب وخاک استرالیا CSIRO به یک روش استفاده مجدد تکراری از زه آب کشاورزی برای رشد محصولات دست پیدا کرده اند.در اینپروسه غلضت نمک سیستم در آب به یک سطح مدیریتی که بتوان بدون ضرر وبه صورتسازش با محیط استفاده ویا در آن ذخیره شود خواهد رسید.این پروسه که به سری غلضت بیولوژیک و به صورت مخفف sbc شناخته می شود بر پایه یک روش نو ظهور بر اساس تصفیه ثانوی .اختلاط و استفاده مجدد از زه آب و پساب بنا شده است.این تحقیق ارزیابی منطقه ای مناسب بودن تکنیک فوق در ناحیه MIA استرالی است .یک تعداد شاخص‌های مناسب بودن این تکنیک بر اساس طبقه بندی مجدد وارزیابی فاکتور‌های مناسب بودن برای عمق آب زیر زمینی .کیفیت آب زیر زمینی و بافت خاک تنظیم شده است در این تحقیق فاکتورهای عمق آب زیر زمینی .کیفیت آب زیر زمینی و هدایت هیدرولیکی خاک از ترکیب نتایج آزمایشات صحرایی و مدل نرم افزاری MODFLOW/MT3D بدست آمد .در نهایت ارزیابی منطقه ای SBC ارئه گردید.نتایج اولیه ارزیابیGIS نشان می دهد که هزاران هکتار از اراضی کشاورزی می تواند با استفاده از تکنیک فوق سودمند واقع شود واز گستر ش آلودگی آبهای زیر زمینی وشوری وتخریب اراضی پایین دست جلوگیری شود.در مراحل انتهایی این سری بیو لوزیک از پساب شور برای پرورش ماهیها استفاده خواهد شد ودر پایان آب شور با غلضت غیر قابل حل برای استفاده. در استخرهای تبخیر هدایت و پس از تبخیر از نمک آن استفاده می‌شود.