سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین عزیزپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
حمید شریفی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور ارزیابی مقاومت به بیماری گال زگیلی در ۲۰ لاین چغندرقندو تعیین شاخص های مختلف آلودگی به بیماری، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۰ تیمار و چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا شد. نتایج نشان داد که از نظر وزن گال به وزن ریشه بین ارقام مختلف اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. از نظر نسبت وزن گال به وزن ریشه ارقام BISTON و OTYPE276 −۸۱ به ترتیب با نسبت ۰/۰۰۷ و ۰/۰۵۸ کمترین و بیشترین گال را دارا بودند . از نظر عملکرد شکر سفید بین ارقام مختلف اختلاف معنی داری وجود د اشت . میانگین عملکرد ریشه در این آزمایش ۶۶/۲۱ تن و میانگین عملکرد شکر سفید نیز ۷/۸۹ تن در هکتار بود. از لحاظ عملکرد شکر سفید ارقام MONODORO و OTYPE236 −۷۸ به ترتیب با تولید ۱۱/۳۶ و ۴/۷۷ تن شکر سفید بالاترین و کمترین مقدار را دارا بودند.