سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جعفر محمودی – استادیار دانشگاه امام حسین(ع)
الیاس علی تبار – دانشجوی دکتری صنایع- دانشگاه امام حسین(ع)
رشید نقوی –

چکیده:

در فرایند برنامه ریزی استراتژیک،تعیین موضوعات استراتژیکی دارای اهمیت حیاتی بوده و تدوین برنامه ریزی استراتژیک براساس ارزیابی موضوعات استراتژیکی در یک سازمان صورت می گیرد، بطوریکه اگر فرآیند ارزیابی و تجزیه و تحلیل موضوعات استراتژیکی به نحو مناسبی صورت نگیرد مدیران،کارشناسان و خبرگان در تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان، با شرایط عدم اطمینان و احتمال خطای بالا اقدام به تبیین استراتژی خواهند نمود. به همین دلیل برای جلوگیری از بروز مشکلات مذکور،نیاز می باشد تا قبل از اجرای فرایند تدوین برنامه ریزی سازمان، ارزیابی موضوعات استراتژیک با روش مطلوبی بگیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل سازی فازی موضوعات استراتژیکی مورد نظر خبرگان ومدیران ارشد با نگاه بر عوامل داخلی، مورد ارزیابی مناسب قرار گرفته و ضمن تعیین درجه نقاط قوت، ضعف و همچنین تهدیدات و فرصتهای موجود در هر موضوع استراتژیکی، شرایط و بستر مناسبی برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان]مهیا گردد.