سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

منیژه حقیقی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
شیفته جانفشان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

این تحقیق موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان را در شهر تهران مورد ارزیابی قرار می دهد . طرح مفهومی این تحقیق بر گرفته از مدل موفقیت سیستمهای اطلاعاتی دلون و مک لین می باشد که بر اساس ۶ مفهوم اصلی کیفیت اطلاعات . کیفیت خدمت . کیفیت سیستم . استفاده .رضایت شهروندان . و سود مندی درک شده از دیدگاه شهروندان شکل گرفته است . روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است و با استفاده از پرشسنامه در بین نمونه آماری ۳۸۴ نفر از شهروندان مراجعه کننده به دفاتر خدمات الکترونیکی اطلاعات لازم جم آوری شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS لیزرل ۸٫۵ (مدل تحلیل مسیر ) استفاده شده است